top of page

STATUT FUNDACJI

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Kurs na Miłość z siedzibą w Białej Podlaskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez brata Piotra Zajączkowskiego OFM Cap zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Białej Podlaskiej dnia 20.11.2013r. Repertorium A numer 5895/2013 prowadzonej przez Notariusza Jolantę Karasińską. 

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną. 

 

§3

Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. - o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późń. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz w niniejszym Statucie.

 

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Biała Podlaska.

 

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§6

Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe, zakłady, filie, a także może przystępować do innych podmiotów i fundacji.

 

§7

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 

§8

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pomocy społecznej.

 

§ 9

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

2. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Kurs na Miłość.

 

§ 10

Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 11

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc małżeństwom i rodzinom poprzez działalność profilaktyczną, edukacyjną, wychowawczą, ekologiczną, kulturalną a także działalność z zakresu ochrony i promocji życia i zdrowia ludzkiego oraz pomocy społecznej.

 

§ 12

Celami szczegółowymi Fundacji są:

 

1. wspieranie małżeństw i rodzin oraz promowanie rodzicielstwa:

a. wspieranie małżonków w ich wzajemnych relacjach;

b. wspieranie dzieci i młodzieży w dojrzewaniu do miłości 

i odpowiedzialności;

c. wspomaganie członków rodziny w budowaniu relacji międzyosobowych;

d. umacnianie pozycji rodziny w społeczeństwie;

e. wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa: mężczyzny w roli obecnego i aktywnego ojca a  kobiety w postawie świadomego macierzyństwa; 

f. propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych 

i domowych przez rodziców;

g. przygotowywanie kandydatów do małżeństwa oraz młodych małżonków do pełnienia roli rodziców;

h. promowanie i wspieranie systemu pieczy zastępczej;

2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin:

a. wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, psychicznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym;

b. wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz osób samotnych i znajdujących się w kryzysie emocjonalnym;

c. wspieranie osób niepełnosprawnych;

d. wspieranie osób w wieku emerytalnym;

3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

4. ochrona oraz promocja zdrowia i życia ludzkiego:

a. wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci;

b. promowanie naturalnych metod rozpoznawania płodności (NPR), naturalnych rodzinnych porodów, karmienia piersią i naprotechnologii;

5. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

6. popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, ekologicznej oraz wiedzy o kulturze;

7. podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty członków Fundacji;

8. promowanie, szczególnie w rodzinach, aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia;

9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

10. wspieranie polskich małżeństw i rodzin przebywających poza granicami Rzeczpospolitej;

11. promowanie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

12. wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości;

13. współpraca  z instytucjami i organizacjami, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji.

 

§ 13

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. udzielanie pomocy rodzinom oraz wszystkim chętnym zgłaszającym się w sprawach dla nich ważnych i trudnych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i prawnego, wsparcia terapeutycznego, mediacji rodzinnych, interwencji kryzysowych oraz psychoterapii;

2. prowadzenie warsztatów, treningów, szkoleń, kursów dla zakochanych, narzeczonych, małżeństw, rodziców i wychowawców, dzieci, młodzieży i dorosłych;

3. działania profilaktyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i społeczny;

4. promocję i organizację wolontariatu;

5. działalność charytatywną w duchu posłannictwa Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów na rzecz osób ubogich, chorych i cierpiących oraz ich rodzin;

6. inicjowanie i  tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami, szczególnie w społecznościach lokalnych;

7. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;

8. kształcenie ustawiczne  i inne formy kształcenia, szczególnie osób, które w przyszłości mogłyby działać na rzecz rodziny;

9. działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania, upowszechniania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji narodowych i lokalnych, obyczajów i dóbr kultury; 

10. działalność w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

11. pobudzanie świadomości ekologicznej oraz naukę odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego;

12. kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

13. prowadzenie badań naukowych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki;

14. działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz dla całych rodzin;

15. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

16. współpracę  z instytucjami i organizacjami, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji; 

17. udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zbliżonych do celów Fundacji;

18. podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;

19. działalność wydawniczą, poligraficzną, wystawienniczą, multimedialną, rękodzielniczą, artystyczną oraz gromadzenie księgozbiorów

20. organizowanie jarmarków i aukcji, festynów, festiwali, wernisaży, happeningów, kampanii informacyjnych, rekolekcji, pielgrzymek; konkursów, plenerów i innych imprez kulturalnych oraz prowadzenie  kawiarenki niedzielnej;

21. prowadzenie audycji, programów, odczytów w rozgłośni radiowych, i stacji telewizyjnych;

22. organizowanie zbiórek i innych akcji mających na celu pozyskiwanie środków materialnych i rzeczowych na cele statutowe Fundacji

23. organizowanie turnusów wypoczynkowych i szkoleniowych  dla dzieci i młodzieży rozwijających pasje w różnych dziedzinach oraz grupowego spędzania wolnego czasu;

24. organizowanie inicjatyw na rzecz realizacji konkretnych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia lokalnej społeczności;

25. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie również poprzez działania w ramach ekonomii społecznej;

26. tworzenie spółdzielni socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 14

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania. 

2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie kwota nie mniejsza niż 1000 zł (jeden tysiąc złotych). 

 

§ 15

1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji. 

 

§ 16

1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a. darowizn, spadków i zapisów, 

b. dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,

c. dochodów ze zbiórek publicznych,

d. dywidend i zysków z akcji i udziałów,

e. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

f. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

g. dotacji Fundatora,

h. wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego,

i. odsetek bankowych.

 

§17

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 

§ 18

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji; gdy darczyńca nie zastrzega konkretnego przeznaczenia, wówczas dochody te mogą zostać wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji.

 

§ 19

Fundacja nie może: 

a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

b. przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d. kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

 

§ 20

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 10.000,00 zł lub w przypadku osób zagranicznych - stanowiącej równowartość 10.000,00 USD, mogą uzyskać - o ile wyrażą na to zgodę - tytuł honorowy „Przyjaciel Fundacji Kurs na Miłość".

2. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Kurs na Miłość" ma charakter osobisty. 

3. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Kurs na Miłość" nadaje Zarząd Fundacji po spełnieniu przez osobę fizyczną lub prawną warunków określonych w pkt. 1.

4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w USD, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w złotych, ustaloną w oparciu o średni kurs złotego do USD, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

 

 

ROZDZIAŁ IV

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 21

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Cały dochód Fundacji, w tym osiągany z działalności gospodarczej, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.

3. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego. Fundacja może zatrudniać pracowników.

4. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego. 

 

§ 22

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji mogą być:

 

a. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

b. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

c. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

d. działalność wspomagająca edukację 

e. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

f. działalność organizacji religijnych 

g. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

h. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 

i. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

j. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

k. pozostałe drukowanie 

l. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

m. przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 

n. przygotowywanie i podawanie napojów 

o. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

p. działalność agencji reklamowych 

q. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 

r. działalność związana z tłumaczeniami 

s. działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 

t. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych 

u. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

v. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

w. pozostała usługowa działalność gastronomiczna 

x. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami 

 

§ 23

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

 

§ 24

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 

RADA FUNDACJI

§ 25

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych, wnioskodawczych, kontrolnych i opiniujących.

 

§26

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji w osobie Fundatora.

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.

3. Kadencja członków Rady, poza Fundatorem, trwa 3 lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.

4. W przypadku śmierci Fundatora kompetencje jemu zastrzeżone w Statucie Fundacji są wykonywane przez Radę Fundacji. 

 

§ 27

Członkami Rady Fundacji nie mogą być:

a. członek Zarządu lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

b. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§ 28

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

§ 29

1. Odwołanie członka Rady, z wyjątkiem Fundatora,  i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji, na skutek:

a) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady i nie uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji;

b) trwałej utraty kontaktu z Radą trwającej ponad 1 rok;

c) istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowanie uchwał Rady;

d) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji.

2. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

 

§ 30

W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.

 

§ 31

Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady. 

 

§ 32

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się wedle potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji 

z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.

3. W zebraniach Rady bierze udział, z głosem doradczym, Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

4. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.

 

§ 33

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, 

z zastrzeżeniem, że za przyjęciem uchwały głosował Przewodniczący Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Rada Fundacji może obradować i podejmować uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa wszystkich członków w tym Przewodniczący Rady Fundacji lub wyznaczony przez niego zastępca, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 33 ust. 4. 

 

§ 34

1. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

a. aprobowanie programów działania Fundacji,

b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,

c. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji i sprawozdań finansowych, w tym także przygotowanych dla właściwych organów administracji w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,

e. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;

f. podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji;

g. podejmowanie uchwał w sprawie podziału i przeznaczenia majątku na cele statutowe;

h. w celu wykonywania swoich obowiązków Rada może badać dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników wyjaśnień i dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.

i. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 35

1. Zarząd Fundacji składa się 3 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa wybieranych na dwuletnią kadencję. Przewodniczący Rady Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu. W razie potrzeby Przewodniczący Rady Fundacji może zatrudnić członków Zarządu Fundacji. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Radę Fundacji, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów Rady, na skutek:

a) permanentnego uchylania się od wykonywania obowiązków i nie uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu

b) trwałej utraty kontaktu z Zarządem  trwającej ponad 1 rok;

c) istotnego naruszenia postanowień statutu i nie realizowania uchwał Zarządu; 

d) umyślnego działania na szkodę Fundacji i godzącego w dobre imię Fundacji

4. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

§ 36

1. Zebrania Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes.

2. Zebrania Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

§ 37

1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem Fundacją nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji. 

2. Zarząd Fundacji w szczególności:

a. reprezentuje Fundację i prowadzi jej bieżące sprawy, 

b. opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji oraz plany finansowe, 

c. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d. uchwala regulaminy,

e. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji, 

f. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze 

i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

g. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,

h. zawiera umowy o pracę i umowy cywilnoprawne,

i. podejmuje decyzje w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej,

j. przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje,

k. występuje z wnioskiem i wyraża zgodę w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

l. powołuje gremia opiniotwórczo-doradcze, stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów.

3. Zarząd Fundacji składa Radzie Fundacji corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji - do 31 marca - za rok ubiegły.

 

§ 38

Zarząd Fundacji może tworzyć ciała doradcze spośród osób związanych z działalnością Fundacji, które będą zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji, jednak bez prawa podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji.

 

§ 39

1. Decyzję o wynagrodzeniu członków Zarządu oraz formie i warunkach zatrudnienia podejmuje Rada fundacji.

2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia i zasady zwrotu wydatków określa Rada Fundacji. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).

3. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami finansowymi lub rzeczowymi - w miarę możliwości finansowych Fundacji. 

 

§ 40

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Uchwała jest podjęta, jeśli za jej podjęciem głosował Prezes Zarządu.

3. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 

§ 41

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji jest uprawniony Prezes Zarządu  lub Wiceprezes Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU FUNDACJI

 

§ 42

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji. 

 

§ 43

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji. 

 

§ 44

Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej jednogłośnie.

 

ROZDZIAŁ VII

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 

§ 45

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

4. Połączenie z inną fundacją wymaga uchwały Rady Fundacji, podjętej  jednogłośnie.

 

RODZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 46

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych lub majątku Fundacji. 

 

 

§ 47

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci Rada Fundacji. 

2. Funkcje likwidatora pełni jeden z członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji wyznaczony przez Fundatora, a w przypadku podjęcia decyzji przez Radę Fundacji członek Rady przez nią wyznaczony. 

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostaje przeznaczony, mocą uchwały rady Fundacji, na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub na Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 48

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 22.11.2013r. 

 

Fundator brat Piotr Zajączkowski

 

Sprawozdania merytoryczne

bottom of page